Política de privacitat

 

Som BARCELONA TECH CITY, una associació privada sense ànim de lucre, oberta al conjunt de l’ecosistema tecnològic local i internacional amb base a Barcelona; una iniciativa impulsada per emprenedors d’aquesta ciutat que treballa amb: emprenedors, empreses emergents, empreses consolidades, inversors, incubadores, acceleradores i company builders, universitats, escoles de negocis, mitjans de comunicació, administracions públiques i altres agents (en endavant, anomenada de manera col·lectiva i indistintament «BARCELONA TECH CITY»«nosaltres»«nostre»«ens» o «-nos»).

Un dels projectes impulsats per Barcelona Tech City és Palauet | Barcelona Tech City, concebut com un espai privat de caràcter més social dedicat i reservat als soc@s i partners de l’associació. 

Palauet | Barcelona Tech City no és una entitat jurídica independent i, en conseqüència, el responsable del tractament de les dades és BARCELONA TECH CITY.

Considerem important la privadesa de les persones, tant dels visitants del nostre lloc webhttp://www.barcelonatechcity.com/(en endavant, el «lloc web») com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través del lloc web, les dades dels quals són tractades per BARCELONA TECH CITY com a part de la prestació de serveis (des d’ara i conjuntament «vós»o l’«usuari»i, de forma plural, «vostès»o els «usuaris»). En aquest sentit, BARCELONA TECH CITY es compromet al tractament de les vostres dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, BARCELONA TECH CITY complirà les premisses establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei orgànica, així com aquelles normatives del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

Basant-se en tot l’anterior, BARCELONA TECH CITY informa de la seva Política de Privadesa, per tal de fer conèixer als usuaris com funciona el tractament de les seves dades i descriure els principis fonamentals sobre protecció de dades personals que s’apliquen. Tot i això, certs serveis prestats o que puguin prestar-se en un futur en el lloc web poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals que prevalguin sobre aquesta Política de Privadesa.

En relació amb l’anterior, instem tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privadesa a fi d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals. Això també els servirà per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a aquests dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioni al lloc web i si en un futur BARCELONA TECH CITY desitgés utilitzar-la per a fins diferents dels referits, l’informarem d’aquests nous fins i demanarem el seu consentiment, si fos necessari.

En utilitzar el nostre lloc web, confirmeu que heu llegit i accepteu aquesta Política de Privadesa, la nostra Política de Galetesi el nostre Avís Legal.

1. Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament:ASSOCIACIÓ BARCELONA TECH CITY, amb CIF G-65.995.573 i domicili a Plaça de Pau Vila, 1, Bloc A, Planta 3, Porta 3A1, 08003 – Barcelona i adreça electrònica de contacte rgpd@barcelonatechcity.com;

2. Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden fer ús dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a BARCELONA TECH CITY si aquesta associació està tractant les vostres dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: BARCELONA TECH CITY deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, BARCELONA TECH CITY li facilitarà la transferència de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

En cas que hàgiu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podreu retirar-lo quan vulgueu, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que formin part del seu perfil es cancel·laran. Així mateix, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè BARCELONA TECH CITY pugui prestar els serveis del lloc web, BARCELONA TECH CITY es veurà obligada a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari i procedirà a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part de l’usuari.

Per exercir els seus drets, els usuaris hauran d’enviar una comunicació per escrit al domicili social de BARCELONA TECH CITY o a l’adreça electrònica indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privadesa, incloent en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificador equivalent.

3. Com podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Podeu utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anterior dirigint-vos a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp .php).

Reclamació davant l’Autoritat de Control: Si considereu que BARCELONA TECH CITY tracta les vostres dades personals de manera inadequada, podeu dirigir les vostres reclamacions al responsable de seguretat de BARCELONA TECH CITY o a l’Autoritat de Control corresponent. A Espanya cal dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. En quins casos demanem dades personals sobre l’usuari i de quin tipus són?

D’acord amb aquesta Política de Privadesa, es considera «dada personal»: qualsevol informació que us identifiqui o pugui utilitzar-se per identificar-vos, com ara el vostre nom, adreça, número de telèfon o adreça electrònica.

Si decidiu proporcionar-nos les vostres dades personals, BARCELONA TECH CITY podrà disposar de les dades següents:

 1. Dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari:
 • Nom i cognoms.
 • DNI/NIF/NIE.
 • Direcció postal.
 • Número de telèfon.
 • Adreça electrònica.
 • País d’origen.
 • Perfil de l’usuari.

Aquestes dades són tractades en els casos següents: quan interaccioneu amb BARCELONA TECH CITY o els nostres representants; quan participeu o demaneu que se us consideri per participar en activitats relacionades amb BARCELONA TECH CITY, com ara prestacions de serveis o enquestes en línia sobre els nostres serveis o activitats; quan interaccioneu amb el lloc web i se us sol·liciti que proporcioneu dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privadesa i a la Política de Galetes; o en inscriure-us al nostre lloc web o utilitzar-ne certes funcionalitats sense inscriure-us, com ara participar en els nostres serveis interactius.

 1. b) Dades personals que el nostre lloc web obté del vostre ordinador o dispositiu electrònic:

Per a més informació sobre l’ús de galetes per part de BARCELONA TECH CITY, consulteu la nostra Política de Galetes.

5. Com fem servir les dades personals dels usuaris?

BARCELONA TECH CITY comunica als usuaris als quals s’apliqui que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificades en el Registre d’Activitats de Tractament, amb titularitat de BARCELONA TECH CITY, i s’utilitzaran amb la finalitat de:

 • Donar d’alta un usuari del lloc web.
 • Donar d’alta com a soci de Palauet | Barcelona Tech City.
 • Prestar els nostres serveis, d’acord amb l’Avís Legal i els Termes i Condicions, si escau, que s’estableixin entre BARCELONA TECH CITY i cadascun dels usuaris.
 • Permetre l’accés a les opcions que requereixin registrar-se (p. ex., alta d’esdeveniment, contacte de premsa, demanar una visita a Pier01).
 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que puguin presentar els usuaris.
 • En el cas que l’usuari hagi marcat la casella corresponent a aquests efectes, mantenir-lo informat a través de l’enviament de notificacions o butlletins d’informació per correu electrònic i/o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals tractarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web o l’aplicació.

6. Per què tractem les vostres dades de caràcter personal?

BARCELONA TECH CITY pot tractar les vostres dades personals basant-se en qualsevol de les bases legals següents: (A) fins comercials legítims; (B) quan hàgiu donat el vostre consentiment; (C) quan sigui necessari per complir les obligacions legals i reglamentàries de BARCELONA TECH CITY i (D) segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual sigueu part.

FINS COMERCIALS LEGÍTIMS DE BARCELONA TECH CITY

-Activitats professionals de BARCELONA TECH CITY.

-Promoció i avaluació dels serveis de BARCELONA TECH CITY.

ACTIVITATS DE TRACTAMENT

 -Interacció amb el personal de BARCELONA TECH CITY.

-Participació en reunions, conferències i convencions professionals.

-Resposta a sol·licituds d’informació tècnica i operativa del lloc web, o relacionades amb els serveis oferts per BARCELONA TECH CITY.

-Identificar-vos i contractar-vos com soci o partner.

GESTIONAR I COMPLIR UN CONTRACTE

Per gestionar la vostra subscripció en virtut de l’Avís Legal en el nostre lloc web o qualssevol altres documents subscrits per l’usuari (ja sigui com a soci o partner de Palauet | Barcelona Tech City).

COMPLIR LES OBLIGACIONS LEGALS I REGULADORES

Qualssevol obligacions que siguin aplicables i estiguin en vigor en cada moment.

CONSENTIMENT

Prestat pel propi usuari per a la captació i tractament de les seves dades personals.

Transparència si no hi ha normativa local.

 

7. Qui podrà accedir a les vostres dades de caràcter personal?

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

 • Personal autoritzat de BARCELONA TECH CITY o els seus representants actuant en nom de BARCELONA TECH CITY, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables.
 • Autoritats reguladores o altres tercers, de conformitat amb les lleis aplicables.
 • Tercers proveïdors de serveis, que processen informació com a responsables del tractament de les dades, segons les instruccions de BARCELONA TECH CITY. Tot això només després de prendre les mesures necessàries per garantir que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que hàgiu proporcionat al nostre lloc web i pugui identificar-vos directament o indirectament.

8. On es tracten les vostres dades personals?

BARCELONA TECH CITY no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En cas que aquestes transferències es duguin a terme, BARCELONA TECH CITY ho farà en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment del lloc on es demanin o es tractin les vostres dades personals, BARCELONA TECH CITY vela i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per protegir la vostra informació.

Per obtenir més informació sobre l’ús dels models de contracte per part de BARCELONA TECH CITY, poseu-vos en contacte amb nosaltres a general@barcelonatechcity.com.

9. Com protegim les vostres dades personals?

BARCELONA TECH CITY manté els nivells de seguretat en la protecció de les vostres dades requerits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i altres normatives correlatives d’aplicació i en vigor en cada moment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web.

En qualsevol cas, BARCELONA TECH CITY prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

10. Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

BARCELONA TECH CITY processa les vostres dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats que estableix aquesta Política de Privadesa, així com per conservar la vostra informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per a això està determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquest fi.
 • Les raons per les quals les dades es recopilen (p. ex., en cas de consentiment, el podeu revocar en qualsevol moment).
 • Períodes d’emmagatzematge obligatoris segons els requisits contractuals i normatius.

Tingueu present que en alguns casos BARCELONA TECH CITY està obligada a conservar algunes de les vostres dades.

11. Confidencialitat

Els professionals que treballen a BARCELONA TECH CITY i que puguin tenir algun tipus d’intervenció jurídica en els serveis prestats a l’usuari es comprometen a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que es pugui utilitzar per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada al compte d’associat i als serveis contractats a BARCELONA TECH CITY, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat ni la seva durada.

12. Xarxes socials

BARCELONA TECH CITY té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, a les quals actua com a responsable del tractament pel que fa a les dades publicades per BARCELONA TECH CITY.

BARCELONA TECH CITY tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de BARCELONA TECH CITY, podrem informar els nostres seguidors, a la xarxa social corresponent, de les nostres activitats, esdeveniments i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

BARCELONA TECH CITY no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

13. Categoria especial de dades personals

No recollirem ni processarem cap dada personal especialment sensible o inclosa en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que el propi usuari ens l’hagi proporcionada explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences (religioses, filosòfiques o de naturalesa similar), afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per als fins exclusius d’identificació d’una persona física, i dades sobre salut, vida sexual o orientació sexual.

14. Política sobre ús infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de setze (16) anys sense l’autorització dels pares o un tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si com a pares o representants legals considereu que els vostres fills ens han remès dades personals sense el vostre consentiment, us podeu posar en contacte amb nosaltres a general@barcelonatechcity.com.

15. Màrqueting directe

No utilitzarem les dades personals d’usuaris per a fins de màrqueting directe sense el vostre consentiment previ exprés.

Si en algun moment decidiu deixar de rebre informació comercial o promocional de BARCELONA TECH CITY, podeu, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, donar-vos de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-vos al tractament futur de les vostres dades personals per a aquests fins enviant-nos un correu electrònic a general@barcelonatechcity.com, incorporant el text «opt-out» (donar-se de baixa) a l’assumpte del correu electrònic. També podeu utilitzar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebeu per part de BARCELONA TECH CITY.

Recordeu que, encara que decidiu no subscriure-us o us doneu de baixa dels correus electrònics promocionals o dels butlletins d’informació, pot ser que seguim necessitant mantenir la comunicació en referència a informació important d’índole no comercial, com ara solució de problemes, inactivitat o baix ús, detecció i prevenció d’errors o, en general, compliment de l’Avís Legal i/o els Termes i Condicions del lloc web.

16. Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils (profiling),llevat que ens hàgiu autoritzat explícitament perquè ho fem. En aquest cas, us informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest tractament que us afectin.

17. Enllaços a altres llocs web

Als llocs web de BARCELONA TECH CITY hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a l’usuari. No obstant això, tingueu present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web ni som responsables de les seves polítiques de privadesa. Us recomanem que tingueu en compte i llegiu les polítiques de privadesa de tots els llocs web que visiteu. Recordeu que allò que s’indica en aquesta Política de Privadesa només s’aplica a les dades que recull i/o tracta BARCELONA TECH CITY.

18. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privadesa

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableixi la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les vostres dades de caràcter personal. BARCELONA TECH CITY es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions en el nostre lloc web. Per aquest motiu, us recomanem que el visiteu cada vegada que accediu a la Política de Privadesa. Si en algun moment decidíssim utilitzar les dades personals de manera diferent al que s’hagués declarat en el moment de la seva obtenció, us ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem de la vostra adreça electrònica. En aquell moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hàgiu facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

En cas que qualsevol clàusula d’aquesta Política de Privadesa fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades i conservaran plenament la seva validesa i vigència, de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació en cada moment.